هیـئت مدیـره

افشین خدا مرادی

عضو هیئت مدیره

محمد علی بخشی زاده

رئیس هیئت مدیره

علیرضا سمیعی

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

علیرضا سمیعی

مدیرعامل

معـــاونین

مصطفی عرب

معاون فناوری اطلاعات

امیر مرتضی نجاریان

معاون اداری و پشتیبانی

شادی ترکیان

معاون توسعه بازار

مدیـــران

آیدین آرنگ

سرپرست عملیات

سیدعباس مهدوی

سرپرست مالی